Paušalno oporezivanje – Sve što teba da znate

Paušalno oporezivanje je sistem oporezivanje u kojem porez i doprinose plaćate na paušalno utvrđen prihod i ti iznosi su fiksni. Ako ste paušalno oporezovani vi ste zapravo paušalac, tj. preduzetnik paušalac koji plaća porez i doprinose državi za svoje poslovanje na osnovu dobijenog paušalnog rešenja bez obzira na to kako poslujete. Zapravo, Poreska uprava vam […]

Transkript

Paušalno oporezivanje je sistem oporezivanje u kojem porez i doprinose plaćate na paušalno utvrđen prihod i ti iznosi su fiksni. Ako ste paušalno oporezovani vi ste zapravo paušalac, tj. preduzetnik paušalac koji plaća porez i doprinose državi za svoje poslovanje na osnovu dobijenog paušalnog rešenja bez obzira na to kako poslujete.

Zapravo, Poreska uprava vam određuje utvrđeni fiksni iznos poreza i doprinesa za svaki mesec, a ti iznosi se utvrđuju za svaku godinu, za celu godinu. Ono što je važno odmah da naglasim, kod paušalca je najvažnije koju ste šifru delatnosti odabarli da registrujete, odnosno koja vam je pretežna delatnost.

Takođe, preduzetnik paušalac ne vodi poslovne knjige za razliku od drugih odlika preduzetnika ili d.o.o.-a. Poslovanje paušalca je regulisano prema Zakonu o porezu na dohodak građana i u našoj državi najčešći oblici organizovanja delatnosti jestu d.o.o. i paušal.

Kako da registrujete paušalca i koliko iznosi paušal

Paušalno oporezivanje, tj. otvaranje preduzetnika paušalca se radi odmah prilikom osnivanja i registracije u APR – Agencije za privredne registre. Preduzetnici koji se odmah ne opredele za paušalno oporezivanje nemaju mogućnost naknadnog podnošenja zahteva za paušalno oporezivanje za tekuću godinu, već to mogu uraditi za narednu godinu.

Kada se registrujete kao paušalac u APR-u, ona prosleđuje Poreskoj upravi informaciju o o tome da ste se odlučili za paušalno oporezivanje, a vi ne treba da podnosite poseban zahtev Poreskoj upravi. Poreska uprava donosi rešenje o utvrđenoj obavezi za porez i doprinose u elektronskom obliku u roku od 48 sati od dana registracije i dostavlja ga u vaše poresko sanduče na portalu Poreske uprave – ePorezi.

Visina paušala zavisi od delatnosti kojom se bavite, a često i od lokalne samouprave u kojoj obavljate delatnost. Preciznije, utvrđuje se na osnovu:

  • prosečne zarade u delatnosti kojom se bavite,
  • mesta na kome se nalazi preduzetnik paušalac,
  • broja zaposlenih radnika,
  • ekonomske razvijenosti opštine u kojoj poslujete, i slično. 

Napomena:

Važno je napomenuti i da se jedan deo preduzetnika ne može oprediliti za paušalno oporezivanje, jer njihovu delatnost nije moguće registrovati u formi paušalca. Takve delatnosti su: trgovine, restorani, reklamne agencije, agencije za istraživanje tržišta, itd.

Rešenjem Poreske uprave određuje paušal –  fiksan iznos poreza i doprinosa (za PIO, za zdravstveno i za nezaposlenost) koji se plaća bez obzira na ostvareni prihod, tj. svakog meseca se mora platiti nezavisno od toga da li ste ostvarili prihod ili ne.

Ono što vam može biti od korisiti da saznate koliko ćete plaćati poreza i doprinosa naročito pri osnovanju paušalca, a i kada želite da saznate iznose za naredne godine, jeste mogućnost da to orijentaciono izračunate koristeći kalkulator paušalnog poreza i doprinosa koji je na portalu Poreske uprave.

Porezi i doprinosi se na osnovu rešenja plaćaju do svakog 15-og u mesecu za prethodni mesec, odnosno u roku od 15 dana od dobijanja rešenja iz Poreske uprave za sve zaostale mesece.

Kako preći sa samooporezivanja na paušal

Ukoliko ste preduzetnik u sistemu samooporezivanja, a želite da od sledeće godine pređete na paušalno oporezivanje, potrebno je da podnesete zahtev za paušalno oporezivanje. Taj zahtev se podnosi isključivo elektronski, preko portala Poreske uprave – ePorezi do 31. oktobra tekuće godine. To je PPDG-1R prijava, Poreska uprava treba da donese rešenje u roku od 30 dana.

Šta kada izgubite uslove da ostanete paušalac

Ako prestanete da ispunjavate uslove za paušalno oporezivanje, jer su vam godišnji prihodi iznad 6.000.000 RSD, Poreska uprava će rešenjem naložiti vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne. Ovo rešenje Poreska uprava dostavlja u e-sanduče portala ePorezi i ono se donosi po službenoj dužnosti.

Ako vam promet u prethodnih 12 meseci pređe limit za ulazak u PDV od 8.000.000 RSD, tada prelazite u sistem vođenja knjiga od prvog narednog dana od prelaska limita. U ovom slučaju Poreska uprava ne donosi rešenje kojim određuje vođenje poslovnih knjiga.

Više o tome možeš videti ovde u tekstu Šta kada pređem 6 miliona, a šta kada pređem 8 miliona 

Preduzetnici koji su napustili sistem PDV-a, mogu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o brisanju iz evidencije PDV-a podneti zahtev za paušalno oporezivanje elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Izuzeci:

Preduzetnici koji se ne registruju u APR (na primer, advokati) podležu drugačijoj proceduri i u obavezi su da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje u roku od pet dana od registracije nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu. Ova kategorija dužna je i da nadležnoj jedinici Poreske uprave podnose poresku prijavu na Obrascu PPDG-1R u roku od 15 dana od dana registracije.

Da li paušalac vodi poslovne knjige

Kao što sam već ranije spomenuo, paušalci nemaju obavezu vođenja poslovnih knjiga, niti da izrađuju završne račune – bilanse, što su takođe prednosti paušalnog oporezivanja.

Paušalac je, u principu u obavezi ove četiri stvari, da:

  1. redovno palaća paušalni porez i doprinose,
  2. izda račun za svaku prodatu robu ili pruženu uslugu ili kuca na fiskalnoj kasi
  3. da to evidentira u Knjizi ostvarenog prometa (KPO) i
  4. plaća eko taksu.

Još prednosti paušalnog oporezivanja su što se:

  • ulazne fakture ne evidentiraju, 
  • niti je potrebno pravdati troškove.

Ono što je bitno da znate je da je za paušalca dnevni limit za podizanje gotovine sa računa 150 000 RSD

Zamrzavanje (mirovanje) preduzetnika paušalca

Paušalac ima mogućnost da ukoliko nema prometa u određenom periodu, predueztnika paušalca stavi u stanje mirovanja, tj. zamrzne firmu. U tom slučaju se podnese APR-u obrazac promene – privremenog prekida obavljanja delatnosti, a nakon dobijanja rešenje iz APR-a će poreska sama uraditi izmenu PPDG-1R i doneće se novo rešenje kako bi se stopirala zaduženja u tom periodu.

Kada ponovo odmrznete paušalca, tj. nastavite sa obavljanjem delatnost, obrazac promene takođe ide automatski – nastavak obavljanja delatnosti i po dobijanju rešenja iz APR-a Poreska će automatski biti obaveštene i u roku od 48h će doneti novo rešenje.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi paušalnog oporezivanja ili želite da angažujete knjigovodstvenu agenciju koja će vam pružiti sve potrebne usluge u vezi toga, javite nam se.

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top