TRUDNIČKO BOLOVANJE – Otvaranje, procedura i naknada za zaposlene i za preduzetnice

Trudničko bolovanje je pravo na naknadu zarade iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje tokom privremene sprečenosti za rad u periodu kada je zaposlena ili preduzetnica ostala u drugom stanju. Kako bismo razjasnili pojedinosti oko ove vrste bolovanja u slučaju zaposlene, kao i u slučaju preduzetnice, koje znam da zanima kako mnoge žene, tako i […]

Transkript

Trudničko bolovanje je pravo na naknadu zarade iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje tokom privremene sprečenosti za rad u periodu kada je zaposlena ili preduzetnica ostala u drugom stanju.

Kako bismo razjasnili pojedinosti oko ove vrste bolovanja u slučaju zaposlene, kao i u slučaju preduzetnice, koje znam da zanima kako mnoge žene, tako i poslodavce, pojasniću sve najvažnije detalje u vezi toga. 

trudničko bolovanje -Koji je uslov za odlazak na bolovanje za zaposlene

Trudničko bolovanje zaposlene može da se otvori od prvog dana trudnoće zaposlene, a to zavisi od toga kada izabrani lekar to odredi. Takođe, čim se ustanovi trudnoća zaposlene, a ukoliko ginekolog i lekarska komisija utvrde da je u pitanju visoko rizična trudnoća, zaposlena može da otvori bolovanje.

Trudničko bolovanje traje do dana otvaranja porodiljskog bolovanja, a žena ima prava da otvori porodiljsko bolovanje 45 dana pre termina za porođaj, a najkasnije 28 dana pre tog termina.

trudničko bolovanje Ko ima pravo

Pravo na trudničko bolovanje zaposlene ima svaka žena koja ostane u drugom stanju, a koja je zaposlena po ugovorom na neodređeno ili na određeno vreme.

Za sva produženja trudničkog bolovanja tokom trudnoće zadužena je lekarska komisija.

trudničko bolovanje Ko snosi troškove bolovanja

Za prvih 30 dana, tj. za prvi mesec bolovanja naknadu za trudničko bolovanje plaća poslodavac. Nakon toga, od 31. dana počinje se sa refundacijom isplaćenih sredstava od strane nadležnog Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO-a) na namenski račun poslodavca. Preciznije rečeno, prvi mesec trudničkog bolovanja pada na teret poslodavca, dok ostale mesece refundira država.

trudničko bolovanje Kako se radi obračun naknade zarade za bolovanje

Osnov za naknadu zarade u toku trudničkog bolovanja zaposlene čini prosečna zarada koju je zaposlena ostvarila u prethodnih 12 meseci, pre meseca u kom je nastupila privremena sprečenost za rad, odnosno u ovom slučaju trudnoća.

Važno je napomenuti da osnov za naknadu zarade za svaki pojedinačni mesec koji ulazi u iznos prosečne zarade, ne može biti viši od najviše mesečne osnovice na koju je plaćen doprinos za mesec koji ulazi u prosečan iznos zarade. To znači da od visine neto zarada zavisi kolika će biti visina trudničkog bolovanja.

Najviša osnivica plate koja ulazi u obračun za trudničko bolovanje je ona osnovica na koju su plaćeni doprinosi tj. najviša osnovica za doprinose koja se menja svake godine. 

Usklađivanje naknade zarade koja se isplaćuje na teret zdravstvenog osiguranja vrši se po isteku puna 2 meseca. To usklađivanje se vrši na osnovu kretanja prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku u odnosu na mesec za koji se vrši usklađivanje.

trudničko bolovanje Kako se isplaćuje naknada zarade bolovanje za zaposlene

Naknada zarade za trudničko bolovanje se isplaćuje zaposlenoj sa posebnog namenskog računa poslodavaca uplatom na tekući račun zaposlene trudnice. Uplaćuje se neto zarada kao i doprinosi.

Za naknadu zarade od 31. dana pa na dalje potrebno je podneti zahtev nadležnom RFZO-u za refundaciju bolovanja. Ako želi poslodavac može da čeka da mu država uplati novac na poseban namenski račun, pa tek onda da isplati novac trudnici, a i ne mora. Što se tiče refundacije novca za trudničko, ono se vrši od mesec do dva dana nakon predaje papira za trudničko bolovanje.

trudničko bolovanje Šta je od dokumenatcije potrebno za predaju trudničkog bolovanja za zaposlene

Dokumenatcija za predaju trudničkog bolovanja koju treba da spremi zaposlena trudnica:

 • Lekarska doznaka potpisana i pečatirana – dostavlja svaki mesec,
 • Ocena komisije posle 60 dana i 
 • Kopija tekućeg računa trudnice – prilikom prve predaje bolovanja.

Dokumenatcija za predaju trudničkog bolovanja zaposlene koju sprema knjigovođa: 

 • Obrazac OZ – 7  sa 12 meseci x 1 kom ( ukoliko nema meseci rada upisuje se cena po satu za taj mesec i tu godinu neto/bruto, ali se ne upisuje datum isplate, ako ima staž iz prethodne firme u tih 12 meseci onda se traže od te firme da popune oz-7 i dostave isplatne listiće i sve što treba ), 
 • Obrazac OZ – 10 x 2 komada ( obavezno upisati datum predaje i obavezno predavati ručno naš iz AGW-a im se ne sviđa  ),
 • Ugovor o radu + aneksi ugovora ako ih ima, 
 • Isplatni listovi iz OZ 7, naprevljeni od strane knjigovođe a pečatirani i potpisani od strane poslodavca,
 • Izvodi sa E – POREZA za mesec koji se potražuje i obavezno mora da se vidi da su za sve ostale zaposlene isplaćeni doprinosi,
 • Ugovor o namenskom računu banke otvoren od strane firme za bolovanje, 
 • Izvodi banke gde se vidi plaćanje doprinosa i plata za sve mesece iz OZ-7, a datum izvoda mora da se poklapa sa datumom isplate u OZ-7,
 • Ukoliko poslodavac isplati zaradu, a ne čeka prvo povraćaj mora da se podnese podatno i izjava o tome, 
 • Zahtev za isplatu naknade zarade u pisanoj formi uz napomenu da li je poslodavac isplatio naknadu iz svojih sredstva ili ne ( slobodno forma ). 

Napomena: Naknada koji se mora isplatiti zaposlenoj kada je na trudničkom bolovanju do 30 dana i preko 30 dana ne može biti niži od najniže osnovice, tj. minimlana neto cena po satu za taj mesec. Trudničko bolovanje se isplaćuje 100 %, a minuli rad ulazi u trudničko i porodiljsko bolovanje.

Bonus info:

Za trudničko bolovanje preko 30 dana za zaposlene koji su nosioci subvencije za kvalifikovane novozaposlene, prilikom sastavljanja dokumentacije potrebno je uneti iznose koji nisu umanjeni po osnovu subvencije, već kao da je redovni zaposleni.

Pravo na trudničko bolovanje zaposlene kada istekne ugovor na određeno vreme

Prema Zakona o radu, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu u sledećim slučajevima:

 • za vreme održavanja trudnoće,
 • za vreme porodiljskog odsustva,
 • kod odsustva sa rada radi nege deteta i 
 • kod odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Iz tog razloga prijava zaposlenog biće aktivna do isteka odsustva, a danom isteka prestaje radni odnos.

trudničko bolovanje Koji je uslov za odlazak na bolovanje preduzetnice

Trudničko bolovanje preduzetnice može da se otvori od prvog dana trudnoće preduzetnice u zavisnosti od toga kada izabrani lekar to odredi. Čim se ustanovi trudnoća preduzetnice, ukoliko ginekolog i lekarska komisija utvrde da je u pitanju visoko rizična trudnoća, može da otvori trudničko bolovanje.

Kao i u slučaju kod zaposlene, lekarska komisija produžava trudničko bolovanje tokom celog trajanja trudnoće.

trudničko bolovanje Ko snosi troškove bolovanja preduzetnice

Prvi mesec, tj. prvih 30 dana trudničkog bolovanja pada na teret preduzetnice, dok ostale mesece bolovanja refundira država. Refundacija trudničkog bolovanja se vrši od mesec do dva dana nakon predaje papira za trudničko bolovanje.

Za refundaciju bolovanja preduzetnica je u obavezi da otvori poseban namenski račun bolovanja. Važno je znati da prilikom refundacije, država sama odvaja deo novca za doprinose, a deo novca uplaćuje preduzetnici na račun za isplatu neto zarade.

Najviša osnovica plate koja ulazi u obračun za trudničko bolovanje je ona osnovica na koju su plaćeni doprinosi tj. maksimalna osnovica za doprinose koja se menja svake godine. 

Šta može da uradi preduzetnica da bi otvorila trudničko bolovanje 

Postoje dve opcije na koje preduzetnica ima pravo kako bi ostvarila trudničko bolovanje:

 1. Da “zamrzne” preduzetničku radnju

U tom slučaju datum “zamrzavanja” mora biti pre datuma otvaranja bolovanja, refundira joj se 100% od osnovice. Tada ne plaća poreze i doprinose, jer “zamrzava” radnju u tom periodu – privremeno prekida rad.

U ovom slučaju njen knjigovođa podnosi poresku prijavu PPDG-1S ili PPDG-1R, u zavisnosti da li je preduzetnica na ličnoj zaradi, paušalac ili samooporezivanje. 

Napomena: Ukoliko preduzetnica hoće da joj se upisuje staž za vreme dok joj je “zamrznuta” preduzetnička radnja, u obavezi je da uplaćuje doprinose. 

U slučaju da ne želi da joj se upisuje staž za to vreme, onda nema obavezu plaćanja doprinosa, već joj se samo neto zarada refundira od strane države. 

 1. Može da imenuje poslovođu svoje preduzetničke radnje

U ovom slučaju preduzetnica treba da imenuje ili zaposli poslovođu koji će imati tu funkciju dok se ona ne vrati na posao. Tada plaća poreze i doprinose i za poslovođu, ali i plaća sebi zdravstveno osiguranje. Time ostvaruje pravo na trudničko bolovanje, ali i refundaciju. U ovom slučaju preduzetnici na trudničkom bolovanju se refundira 50% od osnovice. 

Kod ove opcije, s obzirom da se bez prekida nastavlja plaćanje poreza i doprinosa, obračunava se i radni staž. Takođe, imenovanjem poslovođe i nastavkom obavaljanja delatnosti preduzetničke radnje, nastavlja se sa ostvarivanjem prihoda.

Napomena: Osnovica koja se isplaćuje nije osnovica iz rešenje za paušalno oporezivanje nego od te osnovice koje je bruto se oduzmu porezi i doprinosi i onda se računa 100%, 65% ili 50%. 

Kako se isplaćuje naknada zarade za trudničko bolovanje preduzetnice

Kako bi se ostvarila naknada zarade za trudničko bolovanje preduzetnice, potrebno je predati zahtev za poresko uverenje nadležnoj Poreskoj upravi. U zahtev je potrebno upisati osnovicu za kvartal koji prethodi mesecu otvaranja bolovanja.

Dokumenatcija za predaju trudničkog bolovanja preduzetnice koju treba da spremi trudnica:

 • Doznaka potpisana i pečatirana – dostavlja svaki mesec,
 • Ocena komisije i
 • Kopija tekućeg računa. 

Dokumenatcija za predaju trudničkog bolovanja za preduzetnicu koju sprema knjigovođa: 

 • Rešenje iz APR-a o zamrzavanju ili rešenje iz APR-a da je imenovala poslovođu,
 • Uverenje iz poreske o visini bruto osnovice za prethodni kvartal pre otvaranja bolovanja i 
 • Ako ima zaposlenog, izvod sa E-poreza za mesec za koji se potražuje.

Ako vam je potrebna pomoć oko pripreme dokumentacije i obračuna trudničkog bolovanja, možete nam se javiti radi konsultacija ili angažovanja naše knjigovodstvene agenciju koja će vam pružiti sve potrebne informacije, dati smernice i pružiti usluge u vezi trudničkog bolovanja, zato javite nam se.

1 thought on “TRUDNIČKO BOLOVANJE – Otvaranje, procedura i naknada za zaposlene i za preduzetnice”

 1. Pingback: PORODILJSKO BOLOVANJE – Otvaranje, procedura i naknada za zaposlene i za preduzetnice – FT1P

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top