PORODILJSKO BOLOVANJE – Otvaranje, procedura i naknada za zaposlene i za preduzetnice

Pravo na porodiljsko bolovanje, bolovanje radi nege deteta, kao i pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta je pravo svake zaposlene i preduzetnice što je propisano Zakonom o radu. Nakon trudničkog bolovanje koje traje do dana otvaranja porodiljskog bolovanja, žena ima prava da otvori porodiljsko odsustvo 45 dana pre termina za porođaj, a […]

Transkript

Pravo na porodiljsko bolovanje, bolovanje radi nege deteta, kao i pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta je pravo svake zaposlene i preduzetnice što je propisano Zakonom o radu.

Nakon trudničkog bolovanje koje traje do dana otvaranja porodiljskog bolovanja, žena ima prava da otvori porodiljsko odsustvo 45 dana pre termina za porođaj, a najkasnije 28 dana pre tog termina.

Neka od važnih pitanja za svaku trudnicu i porodilju su:

 • Koliko traje porodiljsko bolovanje?
 • Kako da ostvari naknadu tokom porodiljskog bolovanja?
 • Kako porodiljsko odustvo funkcionise kod zaposele, a kako kod preduzetnice?
 • Da li otac može biti na porodiljskom odsustvu?

i slično. Sve to i još neke nedoumice ćemo razjasniti u nastavku teksta.

 Porodiljsko bolovanje zaposlene

Zaposlena ima pravo na porodiljsko bolovanje u ukupnom trajanju od 365 dana. Ono što je važno da naglasim je da porodiljsko bolovanje traje do 3 meseca od dana porođaja. Nakon tog, sa istekom 3 meseca porodiljskog odsustva nastupa odsustvo radi nege deteta. Zaposlena ima pravo na odsustvo radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva.

Napomena: Za treće i svako naredno dete, zaposlena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od 2 godine.

porodiljsko bolovanje Kako se ostvaruje naknada za zaposlene

Naknada zarade za vreme porodiljskog bolovanja, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta dobija se na osnovu podnetog zahteva.

Isplatu porodiljskog bolovanja vrši država direktno na tekući račun porodilje. Isplatu naknade zarade, kao i podnošenje poreske prijave za obračunate poreze i doprinose vrši Poreska uprava. 

porodiljsko bolovanje Kako se radi obračun naknade zarade za zaposlene

Iznos porodiljskog bolovanja se obračunava tako što se uzima u obzir zbir mesečnih osnovica na koji su uplaćeni doprinosi na sva primanja koja imaju karakter zarade za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu odsustva vezano za održavanje trudnoće ili porodiljsko bolovanje.

Zapravo, sve uplate za poslednjih 18 meseci podele se sa brojem 18. Ukoliko nema 18 meseci, uzima se prosek koliko meseci ima pre otvaranja trudničkog bolovanja, jer u prosek od 18 meseci ne ulazi trudničko bolovanje.

Poreska uprava na osnovu toga donosi rešenje o bruto zaradi i na osnovu kog isplaćuje porodiljsko bolovanje zaposlenoj.

Napomena: Mesečna osnovica utvrđena na ovaj način ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku.

porodiljskog bolovanja Šta je od dokumentacije potrebno za otvaranje zaposlene

Za otvaranje porodiljskog bolovanja zaposlene potrebno je podneti:

 1. Zahtev za porodiljsko bolovanje zaposlene, a kako bi se popunio zahtev potrebno je dostaviti: 
 • Radni status supružnika (da li samostalno obavlja delatnost ili je zaposlen),
 • Ime i prezime, datum rodjenja i JMBG za svu decu kao i za novorođeno dete,
 • Broj telefona porodilje.
 1. Rešenje o pravu na porodiljsko bolovanje zaposlene,
 2. Fotokopiran tekući račun porodilje, 
 3. Doznaka od otvaranja porodiljskog
 4. Doznaka od otvaranja trudnickog, ako je takvo bolovanje bilo korišćeno.

Od momenta predaje zahteva rok je 60 dana da se donese rešenje i tada se uplate sve zaostale mesečne naknade. 

Otac na porodiljskom odsustvu

Zakon o radu naše zemlje daje mogućnost ocu deteta da ima pravo na korišćenje porodiljskog odsustva. To pravo otac deteta može da ostvari samo ukoliko majka iz određenih razloga nije u mogućnosti. Neki do tih razloga mogu biti: smrt majke, napuštanje deteta, nastupanje teške bolesni, odlazak u zatvor i druge okolnosti.

Što se tiče naknade, otac prema zakonu ima pravo na naknadu za porodiljsko bolovanje, ali mora biti zaposlen da bi to pravo ostvario.

Istovremeno korišćenje porodiljskog bolovanja oba roditelja

Oba roditelja prema novom zakonu mogu istovremeno da koriste bolovanje za decu koja nisu istovremeno rođena u određenim slučajevima.

Šta to konkretno znači?

Ukoliko se desi da zaposlena ispuni uslove za porodiljsko odustvo sa novim detetom, a još uvek nije do kraja iskoristila pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege prethodnog deteta (najdalje do pete godine života deteta), tada otac deteta može da preuzme pravo na korišćenje posebne nege deteta (pravo vezano za prethodno dete), dok majka istovremeno može da ode sa sledećim detetom na novo porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta.

Pravo na godišnji odmor porodilje

Pravo na godišnji odmor koji porodilja nije iskoristila za godinu u kojoj je bila na porodiljskog bolovanju, može da iskoristi najkasnije do 30.juna naredne godine.

Porodiljsko bolovanje preduzetnice

Što se tiče preduzetnica, pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta imaju preduzetnice koje su na:

 1. Ličnoj zaradi,
 2. Samooporezivanju i
 3. Paušalnom prihodu.

Kao i kod zaposlene, porodiljsko bolovanje preduzetnice se otvara najmanje 28 dana pre porođaja. 3 meseca se vodi kao porodiljsko bolovanje, a ostalih 9 meseci je bolovanje radi nega deteta i to je ukupno godinu dana tj. 365 dana.

Kako se ostvaruje i naplaćuje naknada za porodiljsko bolovanje preduzetnice

Kao i u prvom slučaju, za prosek iznosa naknade za porodiljsko bolovanje preduzetnice  računa se 18 meseci koji prethode mesecu otvaranja bolovanja bez trudničkog bolovanja. Ukoliko nema 18 meseci, uzima se prosek koliko meseci ima ostvarenih pre otvaranja trudničkog bolovanja. Poreska uprava na osnovu tog obračuna donosi rešenje o bruto zaradi na osnovu kog isplaćuje bolovanje preduzetnici.

Najviša osnovica je ona osnovica na koju su plaćeni doprinosi tj. maksimalna osnovica za doprinose koja je objavljena za tu godinu.

Isplatu bolovanja preduzetnici vrši država direktno na tekući račun porodilje, a isplata je u neto iznosu bez doprinosa. 

Šta može da uradi preduzetnica da bi otvorila porodiljsko bolovanje 

 1. Može da “zamrzne” preduzetničku radnju

U ovom slučaju datum “zamrzavanja” mora biti pre datuma otvaranja bolovanja i tada ne plaća poreze i doprinose, jer “zamrzava” radnju u tom periodu, tj. ne obavlja poslovnu delatnost.

Tada knjigovođa treba da podnose poresku prijavu PPDG-1S ili PPDG-1R u zavisnosti da li je preduzetnica na ličnoj zaradi, samooporezivanju ili je paušalac. 

Napomena: Ukoliko preduzetnica na porodiljskom bolovanju hoće da joj se upisuje staž za to vreme koliko će joj biti “zamrznuta” radnja, mora da uplaćuje doprinose. Ako ne želi da joj se upisuje staž, nema obavezu plaćanja doprinosa. Tada joj se samo neto iznos bolovanja refundira od strane držve. 

A šta je sa zdravstvenom knjižicom porodilje, možda se pitate?

Kada je firma “zamrznuta”, nema plaćanja doprinosa, ali bi bilo dobro da se ipak uplaćuju doprinosi za zdravstveno kako bi porodilji bila overena zdravstvena knjižica.

 1. Može da imenuje poslovođu svoje preduzetničke radnje

U slučaju imenovanja poslovođe i nastavka obavljanja poslovne delatnosti, preduzetnica nastavlja sa plaćanjem punih poreza i doprinosa kao što je radila i do tada.

Napomena: Ukoliko je poslovođa srodnik, potrebno ga je ovlastiti kao poslovođu i tada se ne plaća nista za njega, samo se ovlasti. Ako poslovođa nije srodnik, za to imenovano lice mora da obezbedi stalni radni odnos i za njega se plaćaju puni doprinosi.

Šta je od dokumentacije potrebno za otvaranje porodiljskog bolovanja preduzetnice

Za otvaranje porodiljskog bolovanja preduzetnice potrebno je podneti određenu dokumentaciju za dobijanje rešenja o porodiljskom:

 1. Zahtev za porodiljsko bolovanje preduzetnice

Da bi se popunio zahtev potrebno je: 

 • Radni status supružnika (da li samostalno obavlja delatnost ili je zaposlen) ,
 • Ime i prezime, datum rođenja i JMBG za svu decu kao i za novorođeno dete i
 • Broj telefona porodilje.
 1. Rešenje o pravu na porodiljsko bolovanje
 2. Fotokopiran tekući račun porodilje. 

Kada se preda ovaj zahtev, rok za odgovor je 60 dana i tada se donosi rešenje i isplaćuju sve mesečne zaostale naknade. 

Koje se ostvaruje pravo na porodiljsko bolovanje po osnovu ostalih naknada

Ono što spada pod kategoriju Ostale naknade jesu naknade po osnovu:

 • Autorskog ugovora, 
 • Ugovora o privremenim i povremenim poslovima,
 • Ugovora o pravima i obavezama direktora bez radnog odnosa,

i slično.

U ovom slučaju postoji nekoliko varijanti: 

 1. Porodilja tokom celog obračunskog perioda ima isti ugovor –  mesečna osnovica naknade za porodiljsko bolovanje se dobija tako što se zbir osnovica u periodu od 18 meseci podeli sa 18. Zbir mesečnih osnovica ne može biti veći od 3 prosečne mesečne zarade u Srbiji. Trenutnim zakonom nije propisan najniži iznos osnovice.
 1. Porodilja tokom obračunskog perioda ima različit ugovor – ovaj primer se onosi recimo na lica koja su imala primanja po osnovu jedne od ostalih naknada, na primer Ugovor o povremenim-privremenim poslovima i posle toga potpisale, na primer Ugovor o radu. U tom slučaju porodilja podnosi dva zahteva:
 • Zahtev za ostale naknade i
 • Zahtev za porodiljsko odsustvo.
 1. Porodilja tokom obračunskog perioda ima uporedo dva različita ugovora – ako je zaposlena, na primer radila negde po osnovu Ugovora o radu, a paralelno imala angažovanje po nekom od ostalih naknada, na primer Autorski ugovor, može da prima naknadu za porodiljsko samo tamo gde je zaposlena po Ugovoru o radu. Preciznije rečeno, u osnovicu za porodiljsko joj ne ulaze ostale naknade.

Kako se izračunava osnovica za naknadu porodiljskog za ostale naknade 

Ova osnovica se dobija tako što se mesečna osnovica ostale naknade deli sa koeficijentom 1,5 i tako određuje neto iznos ostale naknade.

Neto iznos se isplaćuje na lični tekući račun porodilje.

Za više informacija i ovom, možete pročitati u Zakonu o finanijskoj podršci porodici sa decom.

Ukoliko vam je potreba pomoć ili imate dodatnih pitanja u vezi porodiljskog bolovanja, možete nam se javiti radi konsultacija ili angažovati našu knjigovodstvenu agenciju koja će vam pružiti sve potrebne informacije i usluge.

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top