FRILENSER POREZ – mora li se platiti i kako ga pravilno obračunati

Ako radite kao frilenser i pružate svoje usluge stranim klijentima kao fizičkim i pravnim licima, tj. firmama koje nemaju svoje predstavništvo niti ogranak, a preko različitih platformi kao što su Freelancer, UpWork, Guru i drugim, sigurno vam je već poznato da se taj vaš rad oporezuje.Iako ste po opredeljenju kao frilenser nezavisni, jer honorarno obavljate …

FRILENSER POREZ – mora li se platiti i kako ga pravilno obračunati Saznaj više »

Transkript

Ako radite kao frilenser i pružate svoje usluge stranim klijentima kao fizičkim i pravnim licima, tj. firmama koje nemaju svoje predstavništvo niti ogranak, a preko različitih platformi kao što su Freelancer, UpWork, Guru i drugim, sigurno vam je već poznato da se taj vaš rad oporezuje.

Iako ste po opredeljenju kao frilenser nezavisni, jer honorarno obavljate naručene poslove i niste vezani ni za jednu kompaniju sa punim radnim vremenom, sami odlučujute gde, kad, koliko i koje poslove ćete raditi, obaveza da platite određeni iznos poreza jeste vaša obaveza, jer ostvarujete prihode i tako postajete poreski obveznici.

Ako vas možda zbunjuje koji su to poslovi koji spadaju u poslove frilensera, to su pretežno poslovi koji se pružaju preko pomenutih frilens i drugih platformi, a najčešće se prihod od usluga koje se pružaju fizičkim i/ili pravnim licima iz inostranstva ostvaruju od poslova:

 • programiranja, izrada web sajtova i drugih usluga iz oblasti IT-a,
 • držanja časova stranih jezika,
 • prevođenja,
 • online edukacija,
 • internet marketinga,
 • konsultacija,
 • usluga savetovališta,
 • istraživanja tržišta,
 • usluga virtuelnog asistenta,
 • dizajniranja i projektovanja,
 • arhitektonskih usluga,
 • usluga zakupa nepokretnih i pokretnih stvari

i ostalih usluga.

frilesner porez – Šta kaže Poreske uprave Republike Srbije

 

Poreska uprave je u oktobru 2021. godine izdala saopštenje da je konstatovana visoka stopa nepoštovanja zakonskih propisa koji se tiču plaćanja poreza od strane frilensera. Zapravo, poređenjem podataka o uplatama iz inostranstva i podnetim poreskim prijavama došla je do zaključka da je mali broj frilensera koji prima uplate iz inostranstva ispoštovao svoju obavezu samooporezivanja.

Verovatno vas nije mimoišla ova vest, pobune protiv ove odluke kao i to da je Poreska uprava pozvala sve frilensere koji ostvaraju prihode iz inostranstva, a nisu platila poreze i doprinose, da to samoinicijativno učine pre otpočinjanja poreske kontrole.

S obzirom da je ova praksa samooporezivanja frilensera u punoj meri aktivna već godinu dana i to će se nastaviti i dalje sa sve većom mogućnosti kontrole Poreske uprave zbog digitalizacije i dostupnosti podacima, u daljem tekstu ćemo da razjasnimo eventualne nedoumice i objasniti kako da platite porez kao frilenser.

Pošto sam na početku teksta objasnio ko se zapravo kategorizuje kao frilenser, tj. ko je u obavezi da prijavi prihod iz inostranstva, hajde da odgovorim i na sledeća pitanja: 

 • Šta je zapravo samooporezivanje?
 • Kako platiti porez za frilensere?
 • Kako podneti poresku prijavu?
 • Na koji iznos se obračunava porez?
 • Koji je iznos poreza? 

i još neke važne teme.

Napomena: Trenutno je neizvesno kako će biti oporezivanje u 2022. godini, jer se o tome još dogovara oko donošenja konačne odluke. 

Ko su obveznici samooporezivanja

Fizička lica koja ostvaruju određene prihode od stranih klijenata, tj. nerezidenata su u obavezi da obračunaju i plate porez na ostvareni prihod. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana obveznik poreza na dohodak je rezident Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi. 

Šta tačno znači rezident, verovatno se pitate?

Rezident Republike Srbije je fizičko lice koje:

 • Na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa ili
 • Na teritoriji Republike Srbije, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u jednoj poreskoj godini.

Sa druge strane, nerezidenti su strani državljani koji ostvaruju prihode na teritoriji Republike Srbije. Takođe su obveznici poreza na dohodak građana, ali samo za prihod koji su ostvarili u Srbiji.

frilenseri porez Na koji način se obračunava

Iznos poreza direktno zavisi od:

 • visine ostvarenog prihoda u kalendarskoj godini,
 • delatnosti kojom se frilenser bavi,
 • da li je frilenser osiguran po nekom drugom osnovu (na primer negde je stalno zaposlen),
 • da li lice ima sklopljen ugovor sa nerezidentom itd.

Postoje dva načina obračuna visine poreza koji zavise od toga da li je frilenser:

 1. u nekoj drugoj firmi u radnom odnosu i 
 2. da li je van radnog odnosa. 

 

Obračun poreza kada je frilenser ujedno i zaposlen

Ukoliko je frilenser ujedno i zaposleno lice, obavezno je da plati:

 • porez po stopi od 20%,
 • doprinose za PIO po stopi od 25%, a za
 • doprinose za zdravstveno osiguranje ne postoji obaveza plaćanja.

Osnovicu za obračun poreza predstavlja ostvareni prihod umanjen za iznos normiranih troškova.

Šta su konkrtno normirani troškovi?

Normirani troškovi predstavljaju troškove koji se ne oporezuju i njihova stopa je unapred propisana i zavisi od delatnosti kojim se fizičko lice bavi.

Normirani troškovi mogu iznositi: 20%

 

Obračun poreza kada je frilenser van radnog odnosa  

Porez na frilensere se računa tako što se od ukupnog ostvarenog prihoda najpre oduzme neoporezivi deo prihoda i iznos normiranih troškova, a zatim na taj ostatak računa:

 • porez po stopi od 20%,
 • PIO doprinosi po stopi od 25% i 
 • 10,3% na doprinose za zdravstvo.

Neoporezivi deo prihoda koji je ostvaren u kalendarskoj godini iznosi 768.000 dinara godišnje.

Nije važno da li ste godišnje imali prihod od 300.000, 500.000, 1.000.000 ili 5.000.000 dinara, oduzima se 50% koliko je neoporezivo. Na ostatak duga oduzima se 384.000 dinara (768.000 dinara, pa je 50% 384.000 dinara) i zato kada se dva puta oduzme 384.000 dinara dobije se neoporezivi iznos od 768.000 dinara neoporezivog dela prihoda. 

Ukoliko ste godišnje ostvarili 768.000 dinara i manje, plaćate 0 dinara porza, a ako imate ostatak na njega obračunavate porez 20%, PIO doprinosi po stopi od 25% i 10,3% na doprinose za zdravstvo.

Evo i klipa u kome to objašnjavam: https://youtu.be/n6y3NDm-WUU

Napomena: Kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova kao što su radni odnos, samostalna delatnost, ugovori o delu i sl.., ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Podnošenje poreske prijave za porez na frilensere

Za sada, tj. do kraja 2022. godine preporuka je da se ne podnosi poreska prijava PP OPO pošto će do kraja ove godine i za ranije godine poreksa uprava donositi rešenja.

Podnošenje ove poreske prijave sa novim pravilom o podnošenju od 01.01.2023. godine će onda morati da se poštuje. 

Poresku prijavu će podnositi frilenser ili knjigovodstvena agencija koju je angažovao za to, a obračun poreza se radi po osnovu ostvarenih prihoda iz inostranstva. Frilenser je dužan da nakon obračuna preda poresku prijavu i plati porez.

Poreska prijava će se moći podneti elektronskim ili pisanim putem, popunjavanjem PP OPO obrasca.

Elektronsko podnošenje poreske prijave

Elektronskim putem prijava se podnosi preko portala ePorezi, a sam pristup ovom portalu zahteva da lice koje mu pristupa poseduje elektronski sertifikat.

Postoji opcija podnošenja prijave putem internet kioska koji postoje u filijalama Poreske uprave. Posle podnošenja prijave Poreska uprava proverava tačnost podataka, a u slučaju pojedinih nepravilnosti vraća poresku prijavu podnosiocu na ispravku.

Kada se utvrdi tačnost poreske prijave, Poreska uprava joj dodeljuje broj i BOP-broj odobrenja za plaćanje koji se upisuje u nalogu za uplatu, a frilenseru stiže obaveštenje o uspešnom podnošenju prijave.

Poreski obveznik tj. frilenser treba da podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od datuma uplate, a počinje prvog narednog dana od datuma uplate iznosa, bez obzira na oblik plaćanja.

Podnošenje poreske prijave u papirnom obliku (na šalteru ili putem pošte)

Ako poreski obveznik ne poseduje elektronski sertifikat, odnosno nema mogućnost da poresku prijavu podnese elektronskim putem, on to može učiniti pisanim putem predajom poreske prijave u papirnom obliku Poreskoj upravi prema mestu prebivališta.

On to može učiniti lično ili to za njega može uraditi knjigovođa na šalteru Poreske uprave. Prilikom predaje dobija informaciju o broju poreske prijave i BOP-broju odobrenja za plaćanje koji upisuje u nalogu za uplatu.

Još jedan od načina za podnošenje poreske prijave u papirnom obliku je putem pošte, mada se ovakav način smatra izuzetkom i koristi se samo u slučaju kada poreski obveznik nije u mogućnosti da preda prijavu na prethodna dva načina. Broj prijave i BOP-broj odobrenja za plaćanje koji se upisuje u nalogu za uplatu poreski obveznik dobija putem pošte, na adresu koja je naznačena u samoj prijavi.

Da rezimiramo

Prilikom podnošenja poreske prijave poreski obveznik, tj. vi kao frilenser imate sledeće obaveze:

 • da u roku od 30 dana (od datuma uplate prihoda) popunite obrazac PP OPO i da podnesete poresku prijavu Poreskoj upravi,
 • da platite porez kao fizičko lice u tom istom roku,
 • za svaku uplatu iz inostranstva podnosite zasebnu poresku prijavu – ne objedinjuju se prihodi jednom mesečno, već se za svaku uplatu podnosi odvojena poreska prijava.

Važna napomena:

Obrazac PP OPO ili Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika sastoji se od četiti dela i prilikom podnošenja vodite računa da bude kompletno popunjena.

Ta četiri dela su:

 1. podaci o poreskoj prijavi,
 2. podaci o poreskom obvezniku,
 3. podaci o načinu ostvarivanja prihoda i
 4. podaci o vrstama prihoda.

Kazne za nepodnošenje poreske prijave za frilensere

Za nepodnošenje ili neblagovremeno podnošenje poreske prijave, kao i za neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza predviđene su kazne koje su propisane Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao i Krivičnim zakonikom.

Zapravo, ukoliko vi kao frilenser ne obračunate i ne platite porez ili ne podnesete poresku prijavu, predviđena je novčana kazna u visini 30% do 100% iznosa dugovnog poreza koji utvrdi poreska kontrola.

Poreski obveznik koji ne izvrši uplatu poreza koji je utvrđen u poreskoj prijavi kazniće se novčanom kaznom u visini od 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 5.000.

Krivičnim zakonikom se propisuju čak i zatvorske kazne u trajanju jedne do pet godina, kao i novčane kazne za lica koja pokušaju da izbegnu plaćanje poreza.

Radni staž frilensera

Plaćanjem PIO doprinosa frilenser koji ima prilive od ino-klijenata može ostvariti svoja prava iz radnog odnosa. Uplaćeni doprinosi za PIO ulaze u radni staž (penzijski staž). Ova prava ostvaruju se popunjavanjem i podnošenjem obrasca MUN, koji se predaje nadležnoj filijali za Penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ovaj obrazac omogućava fizičkim licima da ostvare pravo iz radnog odnosa, bez obzira što su prihodi ostvareni iz inostranstva, tj. od poslodavca ili drugog lica koje nije rezident Republike Srbije.

Kako se pravilno predaje M-UN obrazac?

Nadležnoj filijali PIO fond-a predaje se:

 • obrazac M-UN,
 • zaključen ugovor sa inostranim klijnetom,
 • dokaz o uplaćenom porezu i doprinosima, 
 • kao i fotokopija lične karte.

Ukoliko vam kao frilenseru sve ovo izgleda komplikovano, imate dodatnih pitanja u vezi sa obračunom i predajom poreske prijave za frilnsere ili želite da angažujete knjigovodstvenu agenciju koja će vam pružiti sve potrebne usluge u vezi toga, javite nam se.

3 thoughts on “FRILENSER POREZ – mora li se platiti i kako ga pravilno obračunati”

 1. Pozdrav Milane,
  Zainteresovan sam za pružanje usluga web dizajna i programiranja stranim klijentima preko Fiverr platforme kao (frilenser). Pa me zanima koji od vidova preduzetništva je neka tvoja preporuka za početak. Negde online sam pročitao da si objasnio kako bi trebalo početi kao samoporezujući preduzetnik , pa onda kada se zagazi dublje u posao preći na preduzetnika s ličnom zaradom. Koliko je komplikovan taj proces prelaska iz jednog vida preduzetnika u drugi, i da li je to najbolja opcija i za 2023-u godinu?.

  I poslednje što bih hteo da te pitam je:
  Da li cene knjigovodstvenih usluga mogu da se prilagode onima koji tek kreću u (frilens) posao ili je to ista cena za sve. Mislim da svi koji tek počinju su te ovo pitali po 1000 puta ali eto da i meni ne promakne.

  Hvala puno ! Veliki pozdrav.

  1. Milan Trbojevic

   Nije najbolje opcija samooporezivanje tj jeste lična zarada zavisi kako si je bilo to izraženo tada, ali lična zarada je dosta povoljnija od samooporezivanja. Što se tiče cene možete nam se javiti mailom na [email protected] pa ćemo Vam proslediti pakete svakako postoji minimalna cena usluga koju naplaćuje koliko god da je promet mali.

 2. Povratni ping: frilenser porez za 2023. godinu – može li se izbeći? – FT1P

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to Top