FISKALNE KASE – Kako da ih pravilno koristite 

Elektronski fiskalni uređaj ili elektronska fiskalna kasa je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa. Prema Zakonu o Fiskalizaciji, poznatijim kao e-fiskalizacija podrazumeva se upotreba eletrktronskih fiskalnih uređaja putem kojih se izdaju fiskalni računi sa QR kodom. U Republici Srbiji počela je primena ovog zakona od 1. maja 2022. godine […]

Transkript

Elektronski fiskalni uređaj ili elektronska fiskalna kasa je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa. Prema Zakonu o Fiskalizaciji, poznatijim kao e-fiskalizacija podrazumeva se upotreba eletrktronskih fiskalnih uređaja putem kojih se izdaju fiskalni računi sa QR kodom. U Republici Srbiji počela je primena ovog zakona od 1. maja 2022. godine gde se prodajom i izdavanjem fisklanih računa omogućava automatizovan trenutni prenos podataka u bazu Porske upravu što ranije nije bio slučaj.

Elektronska fiskalna kasa – Šta je sve važno da znate

Elektronski fiskalni uređaj ili elektronska fiskalna kasa se sastoji od:

 • jednog procesora fiskalnih računa
 • jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i
 • bezbednosnog elementa – BE izdatog od strane Poreske uprave.

Kao fiskalni obveznik imate mogućnost izbora između ponuđenih fiskalnih uređaja na tržištu, bez obzira na vrstu delatnosti, a jedini uslov je da fiskalni uređaj mora biti odobren od strane Poreske uprave. Takođe, nema više ovlašćenih servisera, već možete sarađivati sa kime želite, a najbolje je da to bude firma kod koje ste kupili i aktivirali svoju e-kasu. 

Na e-fiskalnoj kasi se idaje fiskalni račun koji je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju tj.elektronskoj fiskalnoj kasi.

Ako se pitate šta je promet na malo, to je svaki izvršen promet robe i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet robe i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Od 30.04.2022. godine neophodno je da koristite nove elektronske fiskalne kase (e-kase) koje mogu biti:

 1. fiskalni uređaj – Hardver sa već instaliranim softverom i opcijom štampanja i
 2. softver za fiskalizaciju, ako radite online – Softver koji se instalira na uređaj i treba da obezbedite štampač.

Pre korišćenja same kase potrebno je da se:

 1. fiskalizujete,
 2. obezbedite internet vezu za nesmetani rad i 
 3. edukujete za rad na novoj e-kasi.

Kako da izaberete fiskalni uređaj za svoju firmu

Kao neko ko treba da koristi fisklnu kasu imate na raspolaganju široku paletu mogućih uređaja koje možete pronaći na tržištu. To naravno radite u skladu sa svojim poslovnim potrebama.  

Može se opredeliti za:

 • hardverski fiskalni uređaj – kasa, tablet, mobilni telefon, ili 
 • kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja. 

Ako imate malu frekvenciju izdavanja fiskalnih računa po danu, možete se opredeliti za rešenje koje podrazumeva tablet, na kome treba instalirati softver za kasu, lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbednosni element. Potreban vam je i štampač. 

Ako imate veću frekvenciju izdavanja računa po danu, nabavite poseban uređaj koji već ima softverski ili hardverski procesor i integrisani štampač, pa mu pridodajte u neophodni bezbedonosni element.

U oba slučaja važno je da postoji mogućnost da štampate račun sa QR kodom, ali softver mogu koristiti samo online delatnosti i jedino je njima ostavljana opcija izbora svi ostali moraju imati hardversku kasu tj LPFR.

Šta je fiskalni račun i šta tačno treba da sadrži

Vaša elektronska fiskalna kasa potrebno je da evidentira svaki pojedinačni ostvareni promet na malo, a račun koji će na njoj biti prokucan može da bude plaćen kao:

 • gotovina – ako se plaćenje vrši gotovinom tj. kešom,
 • instanat plaćanje – ako se plaćanje vrši instant transferom uživo na prodajnom mestu,
 • platna kartica – ako se plaćanje vrši karticom online ili uživo,
 • ček – ako se plaćanje vrši čekom,
 • vaučer – ako se plaćanje vrši već prethodno kupljenim vaučerom,
 • prenos na račun – ova opcija je kada se uplata vrši direktno na račun,
 • drugi bezgotovinski načini plaćanja – ovde su sve ostale opcije koje nisu keš, na primer preko platforme, Pay Pal, Payoneer i slično. 

uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Postoje dve vrste fiskalnih računa:

 1. avans i 
 2. promet. 

Svaki fiskalni račun obavezno treba da sadrži sledeće podatke:

1) vrstu računa;

2) tip transakcije;

3) naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora;

4) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije;

5) PIB pravnog lica, odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti;

6) naziv, šifru ukoliko je obveznik fiskalizacije koristi za označavanje dobra, odnosno usluge, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobrao\usluge;

7) specifikaciju poreskih stopa;

8) iznos poreza po poreskim stopama;

9) ukupan iznos poreza;

10) vrednost prometa po poreskim stopama;

11) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu robe, odnosno korisniku usluga;

12) dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa;

13) jedinstveni redni broj fiskalnog računa;

14) jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu transakcije;

15) Dvodimenzionalni bar-kôd ili QR kod (eng. QR – Quick Response) za verifikaciju koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi;

16) poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba.

Takođe, fiskalni račun može sadržati reklamne poruke u skladu sa zakonom.

Izdavanje fiskalnog računa sa identifikacijom kupca

Jedna od novina koju je nova fiskalizacija donela je izdavanje fiskalnih računa u kojima je moguće uneti određenu identifikaciju kupca. Fiskalni račun sa identifikacijom kupca smatra se onim računom koji sadrži identitet kupca. Važno je napomenuti da ne sadrži svaki račun identitet kupca. U redovnim slučajevima kada se promet vrši fizičkim licima, na fiskalnom računu se ne iskazuje identifikacija fizičkog lica kao što su JMBG ili broj LK kupca.

Zapravo, evidentiranje fiskalnog računa sa identifikacijom kupca vrši se u sledećim slučajevima:

 1. promet na malo pravnom licu i preduzetniku;
 2. promet na malo korisniku javnog sektora;
 3. prodaja robe i usluga putem korporacijskih kartica;
 4. izdavanje fiskalnog računa diplomatskim predstavništvima i međunarodnim organizacijama;
 5. promet koji je oslobođen PDV a za koji Poreska uprava izdaje potvrdu o poreskom oslobođenju (PPO-PDV, ZPPO-PDV, MPPO-PDV, IPPO-PDV).

Fiskalni račun sa identifikacijom kupca se izdaje tako što u polje “buyerId” tkz. PIB kupca, kasir upisuje jedinstveni identifikacioni broj koji može biti poreski ili bilo koje druge legitimacije prema Šifarniku.

Pored navedenog, u polje “buyerCostCenterId” tkz. Opciono polje kupca, kasir upisuje alfanumeričku oznaku dokumenta koji bliže određuje namenu za koju račun služi.

Polje PIB kupca se koristi i u drugim situacijama osim kada se izdaje fiskalni račun kupcu, a to su sledeći slučajevi:

Poništavanje računa u slučaju greške i

Refundacija u slučaju povraćaja novca kupcu.

Izdavanje fiskalnog računa pravnom licu i preduzetniku

Zakonom o fiskalizaciji nalaže da fiskalni račun obavezno sadrži i PIB pravnog lica ili obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Ideja ove odredbe jeste da se u slučaju prometa robe i usluga na malo (odnosno naplate avansa za taj promet) navodi PIB kupca i da tako izdat fiskalni račun zameni tzv. gotovinski račun.

Ukoliko je obveznik fiskalizacije ujedno i obveznik PDV, ovako izdat fiskalni račun smatra se računom izdatim u skladu sa Zakonom o PDV i služi kao osnov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza. 

Izdavanje fiskalnog računa korisniku javnog sektora

Kako se fiskalni račun za promet na malo koji se evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja ne evidentira automatski u Centralnom registru faktura (CRF) i kako se od 1. maja 2022. godine fakture u CRF registruju isključivo preko SEF-a, postavilo se pitanje na koji način prodavac na malo, koji ima obavezu da promet na malo evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja, može da izda račun za taj promet korisniku javnih sredstva preko SEF-a, radi evidentiranja transakcije u CRF-u, a da ne dođe do duplog zaduženja za PDV po osnovu tog prometa. 

Nova procedura prilikom izdavanja računa subjektima javnog sektora iz maloprodajnog objekta je sledeća:

1) obveznik PDV koji vrši promet na malo subjektu javnog sektora (kako je on određen propisima o elektronskom fakturisanju) izdaje fiskalni račun u skladu sa propisima o fiskalizaciji,

2) subjekt javnog sektora obvezniku PDV može da podnese zahtev za izdavanje elektronske fakture za taj promet preko SEF-a, koji treba da sadrži:

– broj fiskalnog računa izdatog za predmetni promet i

– izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu nije koristio kao prethodni porez, odnosno da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza;

3) obveznik PDV na osnovu zahteva subjekta javnog sektora za taj promet izdaje elektronsku fakturu preko SEFa;

4) nakon izdavanja elektronske fakture preko SEF-a obveznik PDV izdaje Promet Refundacija čime praktično poništava prethodno izdat fiskalni račun.

Prodaja robe i usluga putem korporacijskih kartica

Kada se vrši promet na malo i plaća korporacijsom karticom izdate od obveznika fiskalizacije, za svaki promet robe ili usluga izdaje fiskalni račun i pri tom unosi:

• Identifikaciju kupca

• U polju Opciono polje kupca unosi broj korporacijske kartice

• Način plaćanja je u ovom slučaju uvek VAUČER.

Kako obveznik fiskalizacije, u skladu sa propisima o porezu na dodatu vrednost, imaocima korporacijskih kartica izdaje zbirni PDV račun za sve pojedinačne isporuke tokom određenog perioda, za sve promete za koje je obveznik fiskalizacije prethodno izdao fiskalni račun, izdaje jedan zbirni račun Promet – Refundacija, pri čemu unosi:

• Identifikacioni broj ID kupca

• U Opcionom polju kupca unosi se vremenski period – kalendarski mesec, koji obuhvata sve izdate fiskalne račune sa tri definisane karakteristike: da je unet PIB kupca, da je unet broj korporacijske kartice i da je način plaćanja VAUČER

• U Referentni broj unosi se broj poslednjeg fiskalnog računa iz navedenog perioda izdat za navedenog kupca, bez obzira na broj korporacijske kartice

• Referentno vreme je vreme sa fiskalnog računa iz prethodne tačke.

Izdavanje fiskalnog računa diplomatskim predstavništvima i međunarodnim organizacijama i njihovim predstavnicima

U ovom slučaju izdaje se fiskalni račun sa identifikacijom kupca na sledeći način:

– Kada se promet na malo vrši diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili međunarodnoj organizaciji

• U polje PIB kupca unosi se – 10: PIB ambasade, odnosno međunarodne organizacije

• U Opciono polje kupca unosi se – 20: Broj SNPDV

– Kada se promet vrši diplomati, odnosno predstavniku međunarodne organizacije:

• U polje PIB kupca unosi se – 31: Broj Diplomatske legitimacije/LK

• U Opciono polje kupca unosi se – 21: Broj LNPDV.

Izdavanje fiskalnog računa za promet koji je oslobođen PDV, a za koji Poreska uprava izdaje potvrdu o poreskom oslobođenju

U slučaju kada se radi o prometu na malo koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji, ugovorima o kreditu, odnosno zajmu i na osnovu međunarodnih ugovora, a za koji je propisano poresko oslobođenje iz Zakona o PDV, predviđeno je da se prilikom evidentiranja preko elektronskog fiskalnog uređaja unesu sledeće odgovarajuće oznake:

• U polje PIB kupca – unosi se odgovarajuća oznaka iz Šifarnika u zavisnosti od toga kome se vrši promet na malo;

• U opciono polje kupca unosi se:

30: Broj PPO-PDV (overe od strane Poreske uprave)

31: Broj ZPPO-PDV

32: Broj MPPO-PDV

33: Broj IPPO-PDV.

Posebni slučajevi izdavanja dokumenata sa identifikacijom kupca

Kao što je prethodno navedeno postoje situacije u kojima se koristi polje PIB kupca, iako nije primarno reč o izdavanju fiskalnog računa kupcu. Naime, novi sistem fiskalizacije poznaje mogućnost i poništavanja pogrešno izdatih fiskalnih računa, ali i novi način evidentiranja u slučaju reklamacije i povraćaja novca kupcu.

Poništavanje računa u slučaju greške

Pravilnikom o vrstama fiskalnih računa, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka:

1) prodaja;

2) refundacija, odnosno poništavanje računa.

Prodajom se smatra tip transakcije koji podrazumeva promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo.

Refundacijom se smatra tip transakcije koji podrazumeva povraćaj uplate ili dela uplate za promet na malo ili povraćaj celog ili dela avansa za budući promet na malo, iz bilo kog razloga, kao i tip transakcije koji podrazumeva vraćanje i zamenu robe isporučenih kupcu robe, iz bilo kog razloga.

Poništavanjem računa se smatra tip transakcije koji podrazumeva ispravljanje greške nakon izdavanja fiskalnog računa, a koji se ne može smatrati refundacijom.

U skladu sa navedenim, predviđeno je da u slučaju kada se uoči greška u računu nakon izdavanja računa (Avans-Prodaja ili Promet-Prodaja), obveznik fiskalizacije može račun da poništi time što će izdati račun (Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija), pri čemu unosi:

• U polju Identifikacija kupca svoj PIB (PIB obveznika fiskalizacije – prodavca)

• Referencu na račun sa greškom (Avans-Prodaja ili Promet-Prodaja)

• Sve artikle, količine i cene koje su sadržane u pogrešnom računu (kompletan račun).

Ukoliko obveznik prilikom poništavanja računa, pogrešno evidentira dokument Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija, moguće je i ovu grešku ispraviti.

Naime, u slučaju da se izda pogrešan račun Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija, obveznik fiskalizacije na opisani način (sa unosom svog PIB u polju ID kupca i referentnim brojem neispravnog računa), izdaje novi račun Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija. Nakon toga izdaje ispravne račune Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija sa referencom na račun Avans-Prodaja ili Promet-Prodaja.

Opisani slučaj se odnosi na kupca – fizičko lice koje nije obveznik prihoda na samostalne delatnosti.

Ukoliko se radi o kupcu koji je obveznik poreza na dobit pravnih lica ili poreza na prihode od samostalne delatnosti, obveznik fiskalizacije mora imati dokaz da je kupca obavestio o tome da mu je izdao pogrešan račun i da je isti poništio. Obveznik fiskalizacije ima pravo da umanji svoju PDV obavezu za iznos PDV iskazan na poništenom računu pod uslovima propisanim Zakonom o PDV.

Nakon poništavanja računa na opisani način, obveznik fiskalizacije izdaje novi ispravan račun, u ovom primeru Promet-Prodaja.

Napomena: Neophodno je poništiti fiskalni račun u sledećim situacijama:

1) kada je fiskalni račun izdat sa pogrešnim načinom plaćanja;

2) u slučaju izdavanja računa bez PIB-a kupca.

Promet Refundacija (PR) u slučaju reklamacije i povraćaja novca kupcu

Za povraćaj novca kupcu za već kupljenu robu ili uslugu ili odustajanje od kupovine u slučaju prethodno plaćenog avansa, obveznik fiskalizacije evidentira izdavanjem fiskalnog računa Promet Refundacija (PR) ili Avans Refundacija (AR), pri čemu unosi:

• Identifikaciju kupca (broj lične karte ili drugi dokument u skladu sa šifarnikom za identifikaciju kupca)

• Referencu na Promet Prodaje ili Avans Prodaje ili drugi referentni račun.

Umesto Naloga za Ispravku, obveznik fiskalizacije posle PR ili AR izdaje KR (kopiju refundacije) na kome se kupac koji prima nazad novac svojeručno potpisuje. Kopija Refundacije se izdaje odmah posle Prometa Refundacije i ostaje kasiru kao dokaz da je povraćaj novca izvršen kupcu. Ovaj postupak se sprovodi u slučaju svake opravdane reklamacije, bez obzira na to da li se vrši povraćaj novca kupcu ili zamena robe. Takođe, za razliku od poništavanja fiskalnog računa, postupak refundacije se sprovodi bez obzira na način plaćanja.

Račun Kopija Refundacija sa potpisom kupca izdaje se samo u slučaju kada se novac vraća na licu mesta i tada je u računu Promet Refundacija ili Avans Refundacija naveden način plaćanja GOTOVINA, dok u slučaju kada se novac vraća kupcu na karticu ili druge bezgotovinske načine obveznik fiskalizacije ne izdaje račun Kopija Refundacija.

Izdavanje fiskalnog računa stranom državljaninu koji zahteva povraćaj PDV-a

Fiskalni računi koji se izdaju fizičkim licima – putnicima koji u Republici nemaju prebivalište ni boravište, koji mogu da ostvare pravo na povraćaj PDV u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, ne unosi podatak o broju zahteva za povraćaj PDV.

Znači, u slučaju kada se promet na malo vrši putniku koji u Republici Srbji nema prebivalište ni boravište i na čiji zahtev se izdaje Obrazac ZPPPDV i vrši povraćaj PDV ukoliko su ispunjeni propisani uslovi, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun sa iskazanim PDV, bez identifikacije kupca i iskazanog broja Zahteva putnika za povraćaj PDV (Obrasca ZPPPDV).

Pored navedenog, sâm povraćaj PDV putniku se ne evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja, već manjak gotovine obveznik pravda potpisanim originalom zahteva za povraćaj PDV od strane putnika.

Opšta pravila kod evidentiranja avansne uplate

U slučaju kada obveznik fiskalizacije primi više avansnih uplata za budući promet robe ili usluga, svaki sledeći račun Avans-Prodaja kao referentni broj ima broj prethodnog računa Avans-Prodaja.

Prilikom formiranja konačnog računa Promet-Prodaja prethodno se formira račun Avans-Refundacija.

Račun Avans-Refundacija kao referentni broj ima broj poslednjeg računa Avans-prodaja, a konačni račun, Račun-Prodaja, kao referentni broj ima broj računa Avans-Refundacija, kako je prikazano i na slici iznad.

Račun Avans-Refundacija u ovom slučaju se ne izdaje kupcu.

Da li postoji obaveza izdavanja predračuna preko elektronskog fiskalnog uređaja

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, može izdati i sledeća fiskalna dokumenta, koja se ne smatraju fiskalnim računima:

1) kopija računa;

2) račun obuke;

3) predračun.

Predračunom smatra se fiskalni dokument koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo, radi obaveštavanja kupca proizvoda ili usluga o podacima od značaja za budući promet na malo, tj. budući primljeni avans za promet na malo.

Dakle, još jedna od novina koju donosi novi model fiskalizacije je i izdavanje raznih fiskalnih dokumenata preko fiskalnog uređaja, koji se ne smatraju fiskalnim računima. S tim u vezi, ukoliko obveznik u okviru svog poslovanja, prima avansnu uplatu za budući promet na malo, ima mogućnost i izdavanja predračuna za potrebe avansnog plaćanja.

Napomena: Ipak, treba imati u vidu da ne postoji obaveza izdavanja predračuna preko fiskalnog uređaja, ali obveznik može izdati i ovakav dokument.

Da li postoji obaveza izdavanja avansnog računa u slučaju kada se promet robe ili usluga na malo vrši u istom poreskom periodu

Kada obveznik PDV u istom poreskom periodu primi avansnu uplatu i izvrši promet robe i usluga za koji je primio avansnu uplatu, u tom slučaju nema obavezu izdavanja računa po osnovu primlјene avansne uplate, već samo računa za izvršeni promet robe i usluga.

Međutim, treba imati u vidu da navedeno pravilo ne važi za evidentiranje prometa preko fiskalnog uređaja i izdavanje fiskalnih računa. Opšte pravilo je da se avansni račun izdaje istog dana kada je avansna uplata primljena, pri čemu nije od uticaja da li je promet robe ili usluga za koji je primljena avansna uplata izvršen do kraja poreskog perioda ili ne.

Izuzetno od toga, avansni račun se može izdati najkasnije narednog radnog dana od dana prijema avansne uplate, u slučaju kada se plaćanje avansa vrši prenosom na račun – nalogom za uplatu ili nalogom za prenos, pri čemu avansna uplata nije evidentirana na izvodu banke istog dana.

Ukoliko je avansna uplata izvršena prenosom na račun obveznika poslednjeg dana poreskog perioda, pri čemu nije evidentirana na izvodu banke istog dana, a već narednog dana započne isporuku robe, tj. pruži uslugu na malo, prema nezvaničnom stavu Ministarstva finansija, obveznik fiskalizacije nema obavezu da izda i avansni i konačni fiskalni račun istog dana.

Takođe, potrebno je imati i u vidu da evidentiranje prometa preko fiskalnog uređaja, ne utiče na eventualne obaveze u pogledu obračunavanja PDV, s obzirom na to da je obveznik PDV dužan da obračuna PDV po osnovu primljene avansne uplate u poreskom periodu u kojem je primio avans, bez obzira na to da li je avansna uplata evidentirana na izvodu banke ili nije, odnosno bez obzira na to da li postoji obaveza izdavanja avansnog fiskalnog računa.

Napomena: Savetujem da bi ipak u ovim specifičnim situacijama, iako deluje nepotrebno izdavati i avansni i konačni fiskalni račun istog dana, bilo sigurnije evidentirati odvojeno i avansnu uplatu i izvršen promet, pre svega u slučaju kada se promet u maloprodajnom objektu vrši pravnim licima ili preduzetnicima.

Postupak evidentiranja prometa na malo u slučaju kada se plaćanje vrši platnom karticom ili čekom

Plaćanje čekom

Pre svega treba imati u vidu da prijem čekova ne dovodi do obaveze izdavanja fiskalnog računa za avans, tj. fiskalnog računa za promet, ako su dogovoreni datumi izdavanja čekova kasniji od datuma kada je obveznik fiskalizacije primio čekove.

Ako se vrši promet na malo – prodaja robe, za koji se obaveza izmiruje čekovima kod kojih je kao dogovoreni datum izdavanja naveden datum prometa robe, tj. datumi koji su kasniji od datuma prometa robe u slučaju tzv. prodaje na rate, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun za promet robe na dan izvršenog prometa.

Ako se vrši promet na malo – prodaja robe, za koji se obaveza izmiruje čekovima kod kojih su kao dogovoreni datumi izdavanja čekova navedeni datumi raniji od datuma prometa robe i datumi kasniji od datuma prometarobe, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun za avans po osnovu svakog čeka kod kojeg je kao dogovoreni datum izdavanja naveden datum raniji od datuma prometa i fiskalni račun za promet robe na dan izvršenog prometa.

Plaćanje platnim karticama

Kada je u pitanje plaćanje platnim karticama, upotreba platne kartice u cilju plaćanja robe ne dovodi do obaveze izdavanja fiskalnog računa za avans i fiskalnog računa za promet, ako obveznik fiskalizacije na dan upotrebe platne kartice nije naplatio, odnosno nema pravo da naplati naknadu ili deo naknade i ako na taj dan nije izvršio promet robe.

Ako se vrši promet na malo – prodaja robe, kod koje se obaveza izmiruje platnom karticom, a obveznik fiskalizacije je naplatio naknadu ili deo naknade na dan kada je izvršio promet robe, odnosno posle izvršenog prometa robe, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun za promet robe na dan izvršenog prometa.

Ako se vrši promet na malo – prodaja robe, kod koje se obaveza izmiruje platnom karticom, a obveznik fiskalizacije je naplatio ukupan iznos naknade dana koji je raniji od dana prometa robe, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun za avans na dan na koji je naplatio naknadu i fiskalni račun za promet robe na dan izvršenog prometa.

Ako se vrši promet na malo – prodaja robe, kod koje se obaveza izmiruje platnom karticom, a obveznik fiskalizacije je naplatio deo naknade dana koji je raniji od dana prometa robe i deo naknade dana koji je kasniji od datuma prometa robe, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun za avans na dan na koji je naplatio deo naknade pre izvršenog prometa robe i fiskalni račun za promet robe na dan izvršenog prometa.

Ako je obveznik fiskalizacije više puta naplatio deo naknade pre izvršenog prometa, dužan je da po osnovu svake naplate izda račun za avans.

Još neke zanimljivosti o e-fiskalnim kasama i fiskalnim računima

Prestanak inetnet veze

Fiskalni račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze, što je i zakonska obaveza. U skladu sa zakonom, izuzev u slučaju onlajn prodaje, poreski obveznici su u obavezi da imaju najmanje jedan lokalni procesor fiskalnih računa po prodajnom objektu. On će beležiti i elektronski potpisivati sve obavljene transakcije do momenta ponovnog uspostavljanja internet veze.

Prema Zakonu o fiskalizaciji:

 • Nema više troška fiskalizacije / defiskalizacije kasa,
 • Nema obaveznih servisa uređaja,
 • Nema štampanja dnevnih i periodičnih izveštaja,
 • Nema posebnih vrstu papira na kojem se štampaju fiskalni računi (može se štampati na bilo kom papiru bilo koje veličine i oblika),
 • Nema štampanja i čuvanja kontrolnih traka,
 • Nema više servisnih knjižica, bloka fiskalnih računa, NI obrazaca.

Obavlje delatnosti koja jeste oslobođena od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a istovremeno obavljam i delatnost koja nije oslobođena. Da li je potrebna fiskalna kasa?

Ako istovremeno obavljate delatnosti koje nisu izuzete od obaveze imanja e-fiskalne kase, dužani ste da svaki pojedinačni promet na malo kod obavljanja delatnosti koje nisu osloboeđne, evidentirate preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Izmena poreske stopu u sistemu

Elektronski fiskalni uređaj dobija podatke o poreskim stopama iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom – SUF koji definiše oznake poreske stope koje se koriste, administrira prethodno definisane poreske stope, određuje datume za promenu poreskih stopa i primenjuje izmenjene poreske stope.

Plaćanje više od jednog načina plaćanja

Preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podataka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu se navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra ili pružene usluge:

1. „gotovina“,

2. „instant plaćanje“,

3. „platna kartica“,

4. „ček“,

5. „prenos na račun“,

6. „vaučer“,

7. „drugo bezgotovinsko plaćanje“.

U slučaju da sekoristeći više od jednog načina plaćanja, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podataka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu možete navesti i više podataka o načinu plaćanja, pri čemu ste u obavezi da iskažete i plaćene iznose podeljene po pojedinačnim načinima plaćanja.

Provera fiskalnih računa preko sistema za proveru

Provera fiskalnog računa preko sistema za proveru je moguća 10 godina nakon datuma izdavanja fiskalnog računa.

Proveru je moguće sprovesti više od jednom i na više od jednog načina.

Za proveru fiskalnog računa neophodna je internet veza i odgovarajući uređaj koji omogućava skeniranje QR koda i/ili pristupanje hiperlinku.

Kucanje na fiskalnoj kada se radi online sa pravnim licima i povremeno sa fizičkim

Za razliku od maloprodaje gde se fiskalni računi izdaju i fizičkim i pravnim licima, kod online poslova gde imamo povremeno fizička lice samo ona idu preko fiskalne kase, a pravnima se izdaje e-faktura.

10 thoughts on “FISKALNE KASE – Kako da ih pravilno koristite ”

 1. Filip

  Prilikom brisanja iz registra APR preduzetnika paušalca, šta se radi sa bezbednosnim elementom Poreske uprave? Koji su koraci u vezi fiskalizacije (bezbednosnog elementa) prilikom trajnog brisanja iz registra APR?

 2. Sanja

  Da li postoji mogucnost izdavanja kopije fiskalnog racuna, u slucaju da je kupac izgubio originalni primerak i gde je placanje izvrseno preko racuna .

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Moguće je to izvući iz sistema svakako samo videte sa proizvođačem kase i kako ide.

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Nešto nije kucano ili je više kucano u tom slučaju ako to pronađei inspekcije zatvoriće Vas prvi put na 15 dana

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top