FISKALIZACIJA – KAKO DA SE FISKALIZUJEM?

E-fiskalizacija ili kako je neki zovu “nova fiskalizacija” podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja, putem kojih se izdaju fiskalni računi sa QR kodom. Skeniranjem QR koda kupci i korisnici usluga ili proizvoda mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom, jer je povezanost sa Poreskom upravom mnogo veća i efikasnija […]

Transkript

E-fiskalizacija ili kako je neki zovu “nova fiskalizacija” podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja, putem kojih se izdaju fiskalni računi sa QR kodom. Skeniranjem QR koda kupci i korisnici usluga ili proizvoda mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom, jer je povezanost sa Poreskom upravom mnogo veća i efikasnija nego ranije.

E- fiskalizacija u Republici Srbiji počela je od 1. maja 2022. godine, a ovim novim načinom prodaje i izdavanja računa omogućen je automatizovan trenutni prenos podataka u Porsku upravu bez našeg angažovanja i dodatnih radnji i troškova koji je postojao do 2022. godine.

Ko je obveznik fiskalizacije

Obveznik fiskalizacije je:

1. Svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica koji vrši promet na malo: pravna lica i udruženja koja ostvaruju prihode od prodaje dobara i usluga na tržištu.

2. Svaki obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti koji vrši promet na malo: preduzetnik, preduzetnik poljoprivrednik (koji se opredelio da vodi poslovne knjige), preduzetnik  – obveznik PDV i svako drugo fizičko lice koje obavlja delatnost.

Uprošćeno rečeno, ako radite sa fizičkim licima, vi ste obveznik fiskalizacije.

Kao obveznik fiskalizacije u obavezi ste da evidentirate svaki pojedinačni ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja.

Pod tim se podrazumeva da je plaćanje:

 • gotovinom,
 • instant transferom novca,
 • čekom,
 • platnom karticom, ili 
 • na drugi bezgotovinski način,

uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Važna napomena:

Postojale su nedoumice oko nekih šifara delatnosti naročito kod preduzetnika i preduzetnika paušalaca, pa je zato važno da vam naglasim da su obveznici fiskalizacije svi preduzetnici koji rad esa fizičkim licima, bez obzira na to da li su paušalno oporezovani ili vode poslovne knjige.

To se odnosi i na one koji vrše promet na malo u okviru sledećih delatnosti: 

–  promet na malo putem interneta u okviru šifre 47.91;

– poštanske usluge komercijalnog servisa; 

– studentski i đački domovi;

– Bioskopi;

– Usluge čišćenja;

– Obuke, škole stranih jezika i sl. u okviru šifre 85.8 Ostalo obrazovanje

Ko je oslobođen fisklizacije

Ukoliko je vaša šifra delatnosti neka od ovde nabrojanih, vi ste oslobođeni fiskalizacije, čak i ako radite sa fizičkim licima:

 • 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika; 
 • 49.32 Taksi prevoz; 
 • 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju; 
 • 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa; 
 • 61 Telekomunikacije; 
 • 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova; 
 • 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 • 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju; 
 • 69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja; 
 • 75.00 Veterinarske delatnosti; 
 • 84.30 Obavezno socijalno osiguranje;
 • 85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;

Koje su to najznačajnije promene koje je doneo novi Zakon o fiskalizaciji

Verovatno ste već čuli da je ukinut Zakon o fiskalnim kasama i da ga zamenjuje novi Zakono o fiskalizaciji, a što to praktično znači za vas koji ste obavezni je sledeće:

 • Nema više troška fiskalizacije / defiskalizacije kasa,
 • Nema obaveznih servisa uređaja,
 • Nema štampanja dnevnih i periodičnih izveštaja,
 • Nema posebnih vrstu papira na kojem se štampaju fiskalni računi (može se štampati na bilo kom papiru bilo koje veličine i oblika),
 • Nema štampanja i čuvanja kontrolnih traka,
 • Nema više servisnih knjižica, bloka fiskalnih računa, NI obrazaca,
 • Nema stresa zbog prenosa podataka u Poresku upravu na kraju radnog vremena,
 • Smanjeni su administrativni troškovi.

Kada pogledate šta sve više niste u obavezi da radite, čuvate i oko čega da se sresirate, složićete se da eFiskalizacija donosi brojne prednosti, zar ne?

Mada, svaka izmena i svaki novi zakon, pogotovu ovaj koji je uveo baš brojne promene i način korišćena fiskalnih kasa navodi nas na to da preduzetmo određene korake kako bismo prešli na novi sistem izdavanja fiskanih računa na pravi način.

Šta to sve praktično podrazumeva, verovatno se pitate?

Pa, evo odgovora:

 • Menjaju se postojeći aparati za softver ili drugi fizički uređaj,
 • Obavezna je prijava u Poresku upravu da bi se dobili podaci za QR kod,
 • Treba da prilagodimo svoje poslovanje ovim promenama,
 • Neophodna je edukacija zaposlenih

i druge stvari koje ću vam naveti u ovom tekstu.

Napomena: Potrebno je da znate da sada svaki građanin postaje “inspektor”, jer se podaci sa fiskalnog računa trenutno automatski prenose u Poresku upravu, a pristup vašem izdatom računu je za par sekundi proveriv. 

Šta je QR kod na fiskalnom računu

QR kod je obavezni deo fiskalnog računa i sadrži podatke koje „pametni“ telefoni očitavaju putem odgovarajuće aplikacije. Ako niste sigurni kako da ga prepoznate, on izgleda kao mali četvrtasti bedž. Može biti i velikih razmera i baš takav se prikazuje na većini fiskalnih računa. Ima male kockice unutar sebe koje su povezane u grupama.

Ako postoji jedan QR kod za određen link, njegov izgled se ne menja jer svaki simbol, odnosno karakter, ima konkretnu formu u okviru QR koda.

Kada smo kod QR koda na fiskalnom računu taj jednostavni postupak njegovog očitavanja će biti ta laka provera i automatski alarm u Poreskoj upravi, ukoliko prilikom očitavanja podaci u računu nisu ispravni.

Odštampani fiskalni račun mora imati QR kod, dok fiskalni račun u elektronskom obliku mora imati odgovarajući hyperlink.

Šta treba da obezbedite za izavanje fiskalnih računa 

Od 30.04.2022. godine neophodno je da:

 1. Kupite fiskalni uređaj ili softver za fiskalizaciju,
 2. Fiskalizujete se,
 3. Obezbedite internet vezu za nesmetani rad i 
 4. Edukujete se u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji.

Bitno je da znate da fiskalni „uređaj“ može biti i softver i hardver. Hardver je uređaj sa već instaliranim softverom i opcijom štampanja. Softver se instalira na uređaj i treba da obezbedite štampač.

Novi termini koji će vam biti od koristi

EFU – Elektronski Fiskalni Uređaj 

BE – Bezbedonosni Element 

PFR – Procesor Fiskalnih Računa 

ESIR – Elektronski Sistem za Izdavanje Računa 

SUF – Sistem za Upravljanje Fiskalizacijom 

NAP – Napredna Analitička Platform.

BE – Bezbedonosni element je hardverski ili softverski element koji Poreska uprava izdaje obvezniku fiskalizacije i njegova funskcija je da potvrđuje autentičnost obveznika fiskalizacije. Njime se obezbeđuje digitalni potpis za potpisivanje fiskalnih računa. On čuva integritet podataka o fiskalnim računima prilikom slanja u SUF na osnovu kriptografije javnog ključa. Račun koji je izdat bez korišćenja BE, ne smatra se fiskalnim računom.

PFR – Procesor fiskalnih računa prema konstrukciji može biti hardverski ili softverski, a prema lokaciji na kojoj radi može biti lokalni (L-PFR) ili virtualni (V-PFR). On prima podatke od ESIR-a i njegova funkcija je da analizira podatke o transakcijama, izračunava iznose poreza na osnovu stavki koje dobija iz ESIR-a, fiskalizuje račun u komunikaciji sa bezbednosnim elementom, prosleđuje fiskalizovani račun ESIR-u i  prenosi fiskalne podatke u SUF ili ih čuva do momenta sigurnog prenosa ili iščitavanja.

V-PFR – virtuelni procesor je web usluga kojom upravlja Poreska uprava i omogućava obveznicima da koriste PFR putem interneta.

L-PFR – lokalni procesor je vrsta softvera ili hardvera koji radi po principu „crne kutije“. Omogućava izdavanje fiskalnih računa i bez internet veze.

ESIR – Elektronski Sistem za Izdavanje Računa može biti hardver ili softver koji generiše i izdaje račune u skladu sa Tehničkim vodičem. On dobija podatke za izdavanje fiskalnog računa od PFRa i izdaje fiskalni račun u papirnom ili elektronskom obliku pod uslovom da sadrži sve zakonski zahtevane elemente. Komunicira sa L-PFR ili V-PFR preko HTTP odnosno HTTPS protokola.

SUF – Sistem za Upravljanje fiskalizacijom je integrisani sistem na strani Poreske uprave koji prihvata i čuva fiskalne račune svih obveznika fiskalizacije. On konsoliduje fiskalne račune jednog obveznika sa više fiskalnih uređaja, sadrži analitičku platformu za validaciju i analizu pristiglih računa, takođe podržava proces odobravanja modela ili komponenti elektronskih fiskalnih uređaja i podržava poslovni proces personalizacije bezbednosnih elemenata. Integriše se sa ostatkom informacionog sistema Poreske uprave. Preko njega poreski obveznici će imaju pristup svojim podacima.

NAP – Napredna Analitička Platforma automatizovano analizira fiskalne račune, izrađuje predikativne analize, projektuje profile ponašanja poreskih obveznika, automatski signalizira odstupanja od „uobičajenog“ ponašanja, ukršta podatke sa fiskalnih isečaka sa podacima iz registra poreskih obveznika i vizualizuje podatke dobijene analizom.

Kada sve ovo sada znate, hajde da pređemo na naredni nivo:

Kako da se e-fiskalizujete

Za početak se dobro raspitajte da li je vaša delatnost obuhvaćena Zakonom o fiskalizaciji. Naveo sam vam već koje su delatnosti oslobođene fiskalizacije, a sve detaljnije informacije i evetualne izmene možete pogledati na sajtu Budi eFiskalizovan kao i na sajtu Poreske uprave.

5 koraka do uspešne fiskalizacije:

1. Prijava poslovnih jedinica

Poslovni prostor i poslovne prostorije podrazumeva:

 • zatvoreni ili otvoreni prostor,
 • svaki samonaplatni uređaj –  automat, 
 • pokretno mesto (vozilo, plovni objekat i sl.) koje služi za obavljanje delatnosti,
 • poslovni prostor gde se koristi deo ili više delova jednog poslovnog prostora i/ili poslovnih prostorija, 
 • prostor  koji obveznik fiskalizacije, radi obavljanja delatnosti, koristi samo povremeno ili privremeno.

Obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu svojih poslovnih prostora i poslovnih prostorija.

Na tom sajtu se podnosi prijava poslovnih prostorija u delu PGJO (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije). 

„Vrsta prijave“ u PGJO kada kliknete, u padajućoj listi dobijate 3 opcije:

 1. Upis u registar
 2. Brisanje iz registra
 3. Promena podataka iz registra.

Napomena: Bez obzira što u nekim poslovnim prostorima već obavljate delatnost, prilikom prvog prijavljivanja tih prostora i prostorija u Registar poslovnih prostora, bira se opcija 1. Upis u registar, isto kao i za nove poslovne prostore u kojima tek planirate da započnete obavljanje delatnosti.

Koje podatke dostavljate za prijavu poslovnog prostora:

 1. Poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije,
 2. Naziv, odnosno ime i prezime obveznika fiskalizacije,
 3. Naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije koja se prijavljuje
 4. Tip prijavljenog poslovnog prostora i poslovne prostorije
 5. Geolokaciju poslovnog prostora i poslovne prostorije
 6. Adresu poslovnog prostora i poslovne prostorije
 7. Vrste delatnosti koje se obavljaju u prijavljenom poslovnom prostoru
 8. Datum početka obavljanja delatnosti u prijavljenom prostoru
 9. Datume privremenog zatvaranja/otvaranja prijavljenog prostora
 10. Datum prestanka obavljanja delatnosti u prostoru
 11. Kvadraturu poslovnog prostora i poslovne prostorije
 12. Status poslovnog prostora (aktivan / neaktivan).

2. Prijava na ESF – Elektronski Servis za Fiskalizaciju

U poresko sanduče na portalu ePorezi obveznik fiskalizacije dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju.

Samo autorizovana osoba jedne firme može da pristupi ovim podacima. U delu Izbor prijave bira Elektronski Servis za Fiskalizaciju (ESF) 

Unesite KOD sa ekrana. 

Unesite sigurnosni kod (tj. Captcha kod) koji ugledate na ekranu.

Slanjem koda otvara vam se ESF stranica.

Napomena: Pre narednog 3. koraka morate odabrati / kupiti fiskalni uređaj.

Šta treba da znate kod izbora fiskalnog uređaja

Softver ili hardver

Po Zakonu o fiskalizaciji vi kao obveznik sami birate želite li softver (koji će instalirati na svom uređaju, pa štampati na štampaču) ili hardver (ima svoj uređaj koji verovatno i štampa), ali softver nije moguć kod svih delatnotnost pa samo online delatnosti mogu imati softver tj birati između ovih opcija. 

Zavisno od toga za šta ste se odlučili to će podrazumevati različit BE – bezbednosni element. Potrebno je da na vreme znate koji vama treba. 

Na tržišti postoje brojni ponuđači fiskalnih uređaja kod kojih možete odabrati onaj koji vama najviše odgovara uz određenu mesečnu nadoknadu.

Takođe, za vas koji radite samo online postoji besplatna fiskalna kasa bez mesečnog održavanja pod nativom ESIR. To je Android aplikacija Poreske uprave. 

Kvalitet štampe

Kako bi fiskalni račun bio pravilno odštampan potrebno je da se na njemu vide svi njegovi obavezni elementi. Ukoliko QR kod nije jasno odštampan – može doći do nepotrebne smetnje u očitavanju QR koda zato budite sigurni i proverite da vaš uređaj štampa uvek kako treba.

Uvek dostupna internet veza za podešavanja i nesmetani rad

Važno je da sa bilo kog mesta uz pristup internetu možete da promenite parametre, cene i druga podešavanja na svom fiskalnom uređaju. 

3. Upit za bezbednosni element (BE)

 1. Kada ste na stranici ESF: odaberite iz padajućeg menija Administracija / Zahtev za izdavanje BE.

Napomena: Bezbednosni element traje najmanje 1 godinu, a najduže 4 godine. Prijava za izdavanje novog BE može se podneti u roku od 30 dana pre isteka roka važenja važećeg bezbednosnog elementa.

 1. Sada: kliknite na dugme Zahtevaj bezbednosni element i dobijate mogućnost da odaberete željenu PGJO prijavu.
 2. Autorizovana osoba popunjava podatke o poslovnom prostoru, imenu Filijale u kojoj će BE biti preuzeti BE i naznači i ime, prezime i broj LK ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje BE.

Napomena: Sve bezbednosne elemente kontroliše Poreska uprava. Poreski obveznici ne mogu da pristupe ili promene podatke čak ni na pametnim karticama koje su im izdate.

 1. Prijava se odobrava automatski, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobri službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju.

4. Preuzimanje bezbednosnog elementa (BE)

Dva su oblika Bezbednosnog elementa:

1. Digitalna datoteka (softver koji se implementira) i

2. Pametna kartica.

Od vrste BE zavisi i preuzimanje iste.

Autorizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom BE u svoje Poresko sanduče.

Digitalna datoteka se automatski šalje u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje. Tamo će vam stići vaša šifra. 

Ako ste obveznici u Centru za Velike Poreske Obveznike – CVPO svoj bezbednosni element preuzimaju u CVPO-u.

Pametna kartica se preuzima lično u Poreskoj upravi na šalteru „Vaš poreznik“ i obavezno vam se uručuje i potvrda o preuzimanju.

Kada otvorite koverat u kome se nalazi BE u vidu pametne kartice koja na sebi ima čip sa vašim bezbedonosnim elementom i vaš PIB koji je ispisan na kartici. U svoju e-kasu ili fiskalni uređaj ubacite svoju karticu na predviđeno mesto. Uz sve ovo stićiće vam i dodatna obaveštenja koja predlažem da pročitate kao i istaknut rok do kada vam važi ovaj BE.

Ceo ovaj postupak od zahteva do preuzimanja BE je besplatan. 

Napomena: U slučaju krađe, oštećenja ili uništenja BE usled više sile (poplave, požar i sl.) ili usled drugih okolnosti, obveznik je dužan u roku od 3 dana od nastanka tih okolnosti da obavesti Poresku upravu radi deaktivacije. Obaveštenje se vrši elektronskim putem preko portala PU. 

Način korišćenja i međusobni odnos između bezbednosnih elemenata

Prijava na portal ePorezi

|

Pristup el. servisima za fiskalizaciju (ESF)

|

Zahtev za dodatnim bezbednosnim elementima

| |

BE Digitalna datoteka BE Pametna kartica

| | |

Izdavanje računa Izdavanje računa Pristup servisima ESF

| | |

V-PFR V-PFR L-PFR

5. Povezivanje sa Poreskom upravom

Poslednji korak je Povezivanje sa Poreskom upravom i postupak je sledeći:

 • BE (digitalna datoteka)  – obveznik dobija link i ima 7 dana rok da se poveže
 • BE (u formi kartice) obveznik ga fizički preuzima i ubacuje u uređaj. Povezuje se na način i u skladu sa uputstvom proizvođača.

BE + fiskalni uređaj kada su povezani – vrši se automatsko povezivanje sa Poreskom upravom.

Ovim korakom je proces vaše e-fiskalizacije završen.

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top